Säännöt

SEINÄJOEN HIIHTOSEURA RY:N SÄÄNNÖT (hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa 16.12.2008)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Hiihtoseura ry ja kotipaikka on Seinäjoki. Yhdistyksen toiminta-alue on Seinäjoki lähialueineen.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hiihtourheilua ja levittää hiihtourheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta hiihtourheiluun yhdistyksen toiminta-alueella.  Hiihtourheilun lisäksi yhdistys sisällyttää toimintaansa myös urheiluammunnan.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia 
 • antaa tietopuolista opetusta ja muuta koulutusta
 • hankkii tarvittavia välineitä
 • toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • vaikuttaa kotipaikkakunnallaan sekä mahdollisuuksien mukaan koko toiminta-alueellaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi julkaista omaa tiedotuslehteä ja harjoittaa muutakin julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, hankittuaan asianmukaisen luvan toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.  
Yhdistys on Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PLU ry:n jäsen. Yhdistys voi olla jäsenenä myös muissa lajiliitoissa, lajeissa joita yhdistyksessä harrastetaan. Yhdistys noudattaa mainittujen jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.  Kunniapuheenjohtajan ja –jäsenen arvo on elinikäinen.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on yhdistykselle tehty.  Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toiminta- ja tilikaudelta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5. Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää kevätkokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä-kahdeksan (4-8) muuta varsinaista jäsentä sekä neljä-kahdeksan (4-8) henkilökohtaista varajäsentä.  Hallituksen jäsenten tulee edustaa tasapuolisessa suhteessa yhdistyksen toimintaan kuuluvia urheilumuotoja.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kerrallaan yhdeksi kevätkokousten väliseksi toimikaudeksi ja jäsenet valitaan kahdeksi kevätkokousten väliseksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Sääntöjen voimaanastumisen jälkeen ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.      

Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteerin ja rahastonhoitajan tulee olla täysi-ikäisiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä, kuitenkin siten että vähintään 4 jäsentä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, tulee hänen mahdollisuuksien mukaan kutsua varajäsen paikalle.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin, tai sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.7.-–30.6. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Jäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa  kuluvalta kaudelta, saa käyttää äänioikeuttaan. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla tai postin kautta tapahtuneella kirjeellä.  Kutsu voidaan lähettää myös sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintakaudelle.  Toimintasuunnitelmaan tulee sisältyä ne urheilumuodot, jotka ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimintakautena.
 6. päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle
 8. valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kuhunkin yhdistyksen   toimintasuunnitelmassa vahvistetun urheilumuodon jaostoon. Hallitukselle voidaan kuitenkin antaa oikeus täydentää jaostoa jäsenten osalta.
 9. valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja vähintään yksi (1) enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa
 10. valitaan edustajat jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi sanottuihin kokouksiin
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

12.  Kokousten pöytäkirjat

Hallituksen ja valittujen jaostojen sekä valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.  Pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai sen omaisuuden pääosan luovuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai sen omaisuuden pääosan luovuttamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14. Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.